Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kviečia visus aktyviai dalyvauti bendruomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Siūlome jaunimo ir suaugusiųjų savonoriškąją veiklą mūsų įstaigoje.
Dėl savanoriškos veiklos informacija teikiama tel. (8 45) 460 625

 

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai skelbia konkursą vyr. buhalterio pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • vyr. buhalteris organizuoja buhalterinę apskaitą įstaigoje;
 •  užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimo įstatymais nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
 • apskaito visas pinigines lėšas, prekines, materialines vertybes bei pagrindines priemones.

Pretendento į vyr. buhalterio pareigas kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažiau 3 metų darbo patirtį buhalterinio-finansų tvarkymo biudžetinėje įstaigoje;
 2. mokėti dirbti informacinėmis technologijomis bei jų programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančiomis programomis: „Nevda“, Biudžetas VS“.
 1. žinoti (išmanyti) biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą;
 2. žinoti (išmanyti) biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 1. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą.
 1. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.
 1. būti susipažinusiu su biudžetinių įstaigų einamųjų metų buhalterinės apskaitos vadovu bei Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Vyr. buhalterio pareiginės algos koeficientas 7,75-8,45 (neskaitant kintamosios dalies, atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į tos srities darbo stažą, galimas atlyginimo dydis 8,3 koeficientas, 1502,3 EUR neatskaičius mokesčių).

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymas dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopiją.
 3. Gyvenimo aprašymą lietuvių kalba.
 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Esant galimybei, buvusių darbdavių rekomendacija.

Pretendentai dokumentus iki 2022 m. lapkričio 10 d. pateikia tiesiogiai per VATIS sistemą.